top of page

Theory on Vimshottari lengths

SCROLL DOWN FOR ENGLISH TRANSLATION...

Asztrológiaelmélet - miért pont ilyen hosszúak a Vimsóttari mahadasák? Persze, a 360 fokos teljes szög egyharmadát éljük végig egy teljes ciklus alatt (innen a naksatra-vimsóttari kapcsolat amelyet angolul vázoltam előző blogbejegyzésemben). Egy indiai blogger szerint minden bolygó 12 évet kap eredetileg, a Lagna (Asc) is, mint tizedik. A Mars a hét (week) ura, a Ketu természete is hasonló az övéhez (mindketten Síva gyermekei), ezért ők 5-5 évet átadnak anyjuknak, a Holdnak, nekik így 7-7 marad. (A Kostól a Nap jegye 5H, a Ráktól a Skorpió 5H. Hogy miért innen oda és fordítva: a Nap aktív, férfias, a Hold passzív, befogadó). A Hold viszont 8 évet ajándékoz saját éveiből a Vénusznak (a Bika a 8H a Mérlegtől) és 4 évet a Jupiternek (a Halak a 4H a Nyilastól). Így elindítja őket a kozmikus utazáson. (Talán az is számít, hogy a Szaturnusz száma a 8, a Ráhué meg 4.) Így lesz a Hold periódusa összesen 10 év (a Ketutól és a Marstól 5+5-8-4), a Jupiteré 16 év, a Vénuszé 20 év. A Nap 6 évet átad a Ráhunak, mert az okozza a napfogyatkozást, így neki csak 6 marad, a Ráhunak 12+6=18. (Mellesleg a Ráhu kb. 18 év alatt kerüli meg az állatövet, és a Ráhu az Oroszlántól szemben van exaltációban, a Vízöntőben, tehát feleződik az energia.) A Lagna 7 évet ad a Szaturnusznak és 5-öt a Merkúrnak - ez még nem világos, miért, de a 7 a Ketu száma a numerológiában, és a fenti analógia szerint a Mars uralja a hét napjait - és a szerző szerint mindketten "a Hold gyermekei" (ez a reinkarnációs asztrológiában érthető, bár a mainstream mitológia ezt nem mondja). Az 5 pedig a Merkúr száma az ind numerológiában, aki a mainstream mitológiában is a Hold gyermeke (bár Jupiter a sajátjaként ismeri el). Eredetiben kevesebb a következtetés, mint ebben a posztban, de szerintem lehet valami ebben az érdekes.

In English:

Astrology theory - why are Vimshottari mahadashas as long as they are? Sure, we live through 120 years during one-third of the Zodiak of 360 years during a full cycle (hence the connection of Vimshottari periods to specific nakshatra areas which I outlined in my previous English blog post). One Indian blogger says all planets got 12 years originally, including Lagna (Asc) as the tenth one. Mars is the ruler of the week, Ketu's nature is similar (they are both children of Shiva), therefore they both donate 5 years each to their mother, the Moon, and rest with 7 each. (The Sun's sign Leo is the fifth from Aries, while Scorpio is the fifth from Cancer, the Moon's sign. Why this way and the other way round: the Sun is active, and masculine, the Moon is passive, receptive, female). The Moon in turn donates 8 years from her own stock to Venus (Taurus is the eighth from Libra) and 4 years to Jupiter (Pisces is the fourth from Sagittarius). Thus she starts them on the cosmic journey. (Perhaps it also matters that Saturn is 8 in Indian numerology, Rahu is 4.) That is how the Moon's period will be 10 years altogether (getting 5 years each from Ketu and Mars and giving 8 to Venus and 4 to Jupiter), with a Jupiter mahadasha of 16 years and Venus's 20. The Sun yields 6 years to Rahu because Rahu causes solar eclipses so he will be stuck with 6, while Rahu will have 12+6=18. (Additionally Rahu cycles the Zodiak in about 18 years, and its exaltation is across the Sun's sign, in Aquarius, thus energy is halved). Lagna donates 7 years to Saturn and 5 to Mercury - it is still unclear why but Ketu's number is 7 and the above analogy says Mars rules the days of the week - and the author mentions both of them as "the Moon's children" (this can be understood in reincarnational astrology though it is not part of mainstream mythology). Number 5 is Mercury's number in Indian numerology, and he was certainly the Moon's child in stellar Hindu mythology, though Jupiter claimed him as his own). There are less connections made in the OP than here, but I think there is something in this speculation.

Source: http://devarshivedicastrology.freeforums.org/dasa-period-t256.html


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page